Fittesten - Healthchecks

Het doen van een fittest is een goede manier om mensen te activeren tot meer lichaamsbeweging. UCPG kan bij bedrijven diverse testen afnemen, al dan niet meer of minder uitgebreid.

Waarom een fitheidmeting?

Een goede fitheid en gezondheid van de medewerkers is in het belang van elk bedrijf. Dit is te bereiken door voldoende lichaamsbeweging, een goede voeding en een gezonde leefstijl. Het is daarom voor de individuele deelnemer nuttig om te zien hoe het met zijn/haar fitheid en gezondheid gesteld is.  Het is echter ook voor een bedrijf interessant om een globaal beeld te krijgen van de gezondheid van hun medewerkers.

Wanneer medewerkers op de fitheidsmeting onder de algemene norm scoren is verbetering aan te raden. Met behulp van een vervolgprogramma waarin beweging gestimuleerd wordt, kan de medewerker werken aan verbetering van de algemene fitheid en gezondheid. Door middel van fitheidmetingen en een vervolgprogramma zullen juist die medewerkers die het het meest nodig hebben, gestimuleerd worden om actiever en gezonder te leven. Er zijn 3 mogelijke vervolg programma’s: 1) 10.000 stappenplan 2) 10.000 stappenplan +  3) Fit en Gezond programma.

Kernpunten fitheidsmeting

 • Inventariseren algemeen gezondheidniveau
 • Gebruik maken van algemene normen en richtlijnen (op aanvraag voor specifieke doelgroepen)
 • Individuele terugkoppeling
 • Advisering door de bedrijfsarts
 • Resulterend in een groepsrapportage

Kernpunten 10.000 stappenplan

 • Vergelijk van dagelijkse activiteitenniveau met de NNGB; de norm hieraan gekoppeld is de 10.000 stappen norm.
 • Gebruiken van ambulante meetapparatuur gedurende het programma
 • Professionele begeleiding (persoonlijk / telefonisch / per e-mail)
 • Informatie over leefstijlactiviteiten
 • Professionele begeleiding (persoonlijk / telefonisch / per e-mail) en groepsbijeenkomst
 • Naast fysiek welzijn ook aandacht voor leefstijl en psychosociaal welzijn op individueel en/of groepsniveau
 • Aanreiken van passende individuele fysieke trainingsprogramma’s
 • Gebruiken van ambulante meetapparatuur gedurende het programma

Inhoud fitheidmeting

De fitheidtest is een modulair opgezette testlijn waarin werknemers op verschillende fysieke factoren worden getest. Op basis van de fitheidtest wordt een persoonlijk advies gegeven om de risicofactoren voor het ontstaan van gezondheidklachten te verminderen. De basisfitheidtest meet de algemene fitheid en gezondheid en bestaat uit de volgende testonderdelen:

 • Leefstijlvragenlijst  (Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning)
 • PAR-Q (inventariseren gezondheidsrisico’s)
 • Bloeddruk
 • Cholesterol- en glucosegehalte
 • Lengte en gewicht
 • Quetelet-Index
 • Vetpercentage
 • Longfunctie
 • Knijpkracht
 • Lenigheid onderrug
 • Schouderlenigheid
 • Uithoudingsvermogen
 • Advies- en coachinggesprek

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om de basistesten uit te breiden met het meten van gehoor en visus of werkgerelateerde testen en hartslagvariabiliteit (HRV).

Evaluatie

UC Pro Motion verzorgt de registratie, verwerking en evaluatie van de afgenomen testen en de vragenlijst. De resultaten worden in een overzichtelijk persoonlijk profiel gepresenteerd samen met de richtwaarde van de relevante leeftijdsgroep. Ook wordt een groepsrapportage geschreven.


Begeleidingsprogramma’s

10.000 stappen plan

Het 10.000 stappenplan is ontwikkeld om mensen die onvoldoende bewegen te stimuleren om meer te bewegen en te laten voldoen aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen (NNGB). Uit de onderzoekresultaten blijkt dat toename van lichamelijke activiteit in de eerste 3 maanden van het programma wordt behaald. De deelnemers doorlopen het programma in 3 maanden en hebben hierin 4 maal coachcontact. Desgewenst is een verlengde versie van het 10.000 stappenplan mogelijk (duur 6 maanden) die zich na de gedragsverandering richt op gedragsbehoud.

Fit en Gezond

Het doel van Fit en Gezond is het stimuleren en begeleiden (coachen) van medewerkers om fysieke activiteiten te ondernemen en gezond te leven. Hierbij gaat het niet alleen om het sporten naast het werk maar ook om het motiveren tot het verbeteren van hun dagelijkse activiteiten niveau (bijv. het vaker nemen van de fiets en wandelen als het kan).

De deelnemers aan het Fit en Gezond programma krijgen professionele begeleiding bij de sportieve activiteiten. Tijdens de begeleiding krijgen de medewerkers individuele beweegadviezen en er worden trainingsprogramma’s op maat gemaakt die aansluiten bij de wensen van de medewerker. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan onderwerpen als voeding, alcohol, roken en dagelijkse activiteiten voor een gezondere leefstijl in het algemeen.  De methode die binnen het Fit en Gezond traject gebruikt wordt is gebaseerd op de fasering van een gedragsveranderingsmodel. Er is uit onderzoek gebleken dat coachen een positief effect heeft op de leefstijl en het activiteitenpatroon van mensen. De deelnemers doorlopen het programma in 6 maanden en hebben hierin groepsbijeenkomsten en 6 maal coachcontact.