Fitheid & Functionele Capaciteits Evaluatie (FCE)

Bij functie-fit en FCE wordt gekeken of iemand in fysieke zin kan leveren wat van hem/haar gevraagd wordt in het werk

Inleiding

Naar aanleiding van een onderzoek naar de belastbaarheid van arbeid bij het Universitair Medisch Centrum Groningen, in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen en het Universitair Centrum Promotion Groningen, is het idee ontstaan om fittesten en functionele/ arbeidsgerelateerde testen (FCE) te combineren. Dit om informatie te verwerven over de gezondheid van het individu en de relatie tussen gezondheid en werk.
De resultaten van deze gecombineerde testen moeten een bijdrage leveren aan de vorming van P&O beleid op het gebied van arbo en gezondheid.

Een goede fysieke conditie van de werknemers en een goede balans tussen werkbelasting en de belastbaarheid (arbeidsbelastbaarheid) zijn zowel in het belang van de werknemer als in het belang het bedrijf.

Een goede fysieke conditie is te bereiken door voldoende lichaamsbeweging, een goede voeding en een gezonde leefstijl. Er is uit onderzoek gebleken dat hierdoor niet alleen het ziekteverzuim zal afnemen, maar dat ook de productiviteit van de werknemer zal toenemen. Het is voor zowel de individuele deelnemer als voor de werkgever van belang om te zien hoe het met zijn of haar fysieke conditie gesteld is en in hoeverre de arbeidsbelastbaarheid in evenwicht is met de werkbelasting.

Het is echter ook voor het bedrijf zelf interessant een totaal beeld te krijgen van de gezondheid en de arbeidsbelastbaarheid van zijn werknemers om bijvoorbeeld gezondheidsbeleid of specifiek ouderenbeleid op te bouwen.

Om in al deze aspecten inzicht te krijgen kunnen fitheidstesten en functionele/ werkgerelateerde testen uitgevoerd worden.

Universitair Centrum Promotion Groningen verzorgt fitheidstesten gecombineerd met functionele / werkgerelateerde testen. Deze combinatie is een modulair opgezette testlijn waarin werknemers op verschillende fysieke en psychosociale factoren (vragenlijsten) worden getest. Het resultaat is enerzijds objectief in kaart gebrachte fitheid/ gezondheid en arbeidsbelastbaarheid in relatie tot de ervaren arbeidsbelasting, anderzijds adviezen voor het verbeteren van fitheid, gezondheid en belastbaarheid.

Dit geldt voor grote en kleine organisaties en is onafhankelijk van de aard van de werkzaamheden.

Deze tests vallen onder de kerndoelen van Preventief Medisch Onderzoek (PMO):

  1. preventie van beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen bij individuele en groepen werknemers
  2. Het in kaart brengen van de arbeidsbelastbaarheid van de werknemers zorgt voor een vroege detectie van eventuele werkgerelateerde problemen. bewaken en bevorderen van de gezondheid van individuele en groepen werknemers in relatie tot het werk.
  3. Het in kaart brengen van de algemene fitheid en gezondheid van de werknemers zorgt voor een vroege detectie van eventuele gezondheidsgerelateerde problemen welke de belastbaarheid van de werknemers vermindert. bewaken en verbeteren van het functioneren en de inzetbaarheid van individuele medewerkers.

Bij een goed inzicht in de fitheid, gezondheid en arbeidsbelastbaarheid van de werknemers is het mogelijk deze aspecten te verbeteren indien noodzakelijk.

Dit levert voor de werkgever binnen een PMO de volgende voordelen op:

– Inzicht in de fitheid, gezondheid en belastbaarheid van werknemers op individueel als op groepsniveau,

– Objectieve / betrouwbare meting van de fitheid, gezondheid en belastbaarheid,

– Aangrijpingspunten voor vervolgtrajecten,

– Wanneer nameting: tevens effectonderzoek,

– Inzicht in specifieke belastbaarheid van de lage rug en arm/nek/schouders,

– Inzicht in tilcapaciteit, het volhouden van statische belasting, coƶrdinatie, kracht en fitheid.

Wanneer medewerkers onder de algemene normen scoren op de testonderdelen is verbetering aan te raden. Met behulp van een stimuleringstraject kan worden gewerkt aan verbetering van de algemene fitheid, gezondheid en arbeidsbelastbaarheid van de medewerkers. Daarnaast is het van belang dat er aandacht wordt besteed aan de belastende factoren van het werk.

Rapportage en advies

De resultaten van de deelnemers worden gerelateerd aan normen welke in een individuele rapportage aan de deelnemers wordt meegegeven. Naast deze individuele rapportage worden de resultaten van alle deelnemers, van zowel de testonderdelen als de vragenlijsten, anoniem geanalyseerd en gerapporteerd in een eindrapportage. In deze rapportage worden de resultaten per testonderdeel weergegeven, conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan om de fitheid, gezondheid en arbeidsbelastbaarheid van de deelnemers te bevorderen. Tevens worden er aanbevelingen gedaan met betrekking tot de arbeidsbelasting.

Door vroegtijdige detectie van persoonsgebonden en werkgerelateerde problemen, zowel fysiek, psychosociaal als mentaal, wordt er een genuanceerd oordeel verkregen over de (specifieke) belastbaarheid in relatie tot persoonsgebonden (functionele) eisen en de ervaren belasting. Naar aanleiding van dit oordeel kunnen er interventies plaats vinden op het gebied van de specifieke werkzaamheden, de omgeving, en de persoon.

Dit levert duidelijke management informatie op het gebied van de relatie gezondheid en werk op, waardoor de organisatie hier efficiƫnt en tijdig op kan anticiperen.